Early Childhood

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)

คุณครูอนุบาล

คณะครูสายชั้นอนุบาล

ครูพูนศรี  มนตรีพาณิชย์  

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

                    

          ครูนพมาศ   สายโน                     ครูจงกล  จิรธรภักดี               ครูธัณย์จิรา  รัตนพงษ์จินดา       ครูพาวนา    เอี่ยมสุวรรณ

 

 

          

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: