Early Childhood

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 54
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมเล่นสนุกทุกกิจกรรมทดลอง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: